با قلم قرآنی هوشمند همراه به شما کمک می کنیم با کمترین هزینۀ ممکن و بدون نیاز به هیچ سخت افزاری، در دستگاه اندرویدی خود نفیس ترین کتاب های مذهبی را همراه با امکانات ویژه در اختیار داشته باشید.

نرم افزارهایی با عملکرد قلم قرآنی و شباهت حداکثری به کتاب های چاپی متداول. امکانات ویژۀ هر برنامه را در صفحه توضیحات آن برنامه مطالعه کنید.

نصب و دسترسی به اکثر امکانات برنامه ها رایگان است.