حفظ آسان قرآن با اپلیکیشن آیه

  • متن قرآن مخصوص به حفظ
  • برنامه ریزی حفظ قرآن برای سنین و استعدادهای مختلف
  • یادآوری تکالیف و برنامه‌های روزانه

با آیه همه امکانات کلاس حفظ قرآن را به تلفن همراه خود بیاورید

  • امکان حفظ گام به گام همه آیات قرآن
  • امکان برنامه‌دهی جهت تثبیت محفوظات گذشته
  • امکان طراحی هزاران سوال متنوع از کل قرآن کریم

آیه؛ آموزشگاهی برای یادگیری هوشمندانه قرآن کریم

  • امکان ارائه تقویم زمانبندی و دفترچه تکالیف روزانه
  • امکان ایجاد ده‌ها نوع تمرین و تکرار جهت تقویت محفوظات
  • امکان ارائه گزارش و نمودار پیشرفت محفوظات